Powiat Śremski – Dom Pomocy Społecznej w Śremie otrzymał grant współfinansowany przez UnięEuropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” o łącznej wartości 18.590,40 zł jest realizowany na podstawie umowy nr COVID.19.53.2020 z dnia 29 października 2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25 listopada 2020 r.

Celem części A grantu jest przyznanie dodatków do wynagrodzenia pielęgniarkom, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy
w okresie który obejmował projekt.

Dodatki do wynagrodzenia zostały wypłacone 3 pielęgniarkom za okres od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.