Jak zostać Mieszkańcem naszego Domu

Formalnie osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Faktycznie do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego). Wniosek należy złożyć do gminnego ośrodka pomocy społecznej. W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich niezbędnych informacji i kompletuje odpowiednie dokumenty (np. wywiad środowiskowy, orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję organu emerytalno – rentowego przyznającego świadczenie).

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Mieszkaniec domu pomocy społecznej wnosi opłatę miesięczną, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu („netto”).
Rodzina
(małżonek, zstępni przed wstępnymi) opłaty wnoszą tylko wtedy, gdy ich dochód przekracza odpowiednie kryteria:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 1.431,00 zł („netto”), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa od ww. kwoty
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 1.053,00 zł („netto”), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż ww. kwota.

Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – opłatę ponosi w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę (jeśli są zobowiązani).

W przypadku wątpliwości związanych z naliczaniem odpłatności za pobyt w naszej placówce zachęcamy do kontaktu z pracownikami:

kierownik Zespołu terapeutyczno – opiekuńczego
Aneta Piasecka
tel. 61 28 303 69 w. 118

pracownik socjalny
Grażyna Chatys
tel. 61 28 303 69 w. 120

Dom Pomocy Społecznej w Śremie jest placówką całodobową przeznaczoną dla 86 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych.

ul. Farna 16, 63-100 Śrem
tel. (61) 28 30 369
fax (61) 28 30 385
e-mail: dps@dps-srem.pl

Telefon dyżurny
w dni powszednie od 15.00 do 7.00
oraz w soboty i niedziele:
+48 600 88 56 99